วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้ง
จำนวนประเทศสมาชิก
อาเซี่ยนประกอบด้วย
เครื่องแต่งกาย
ความเข้าใจการเข้าสู่อาเซี่ยน
การเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซี่ยน
แบบทดสอบหลังเรียน
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 

  การเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซี่ยน

      1 อาเชี่ยนเข้ามาเพื่อการประกอบอาชีพ เพราะไทยมีค่าแรงสูงกว่าบางประเทศที่อยู่ในสมาคมอาเชี่ยน เช่น ลาว พม่า เวียดนาม ประเทศเหล่านี้จึงต้องการเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพ ในอีกอย่างคนไทยไม่ชอบทำงานหนัก เพราะฉะนั้นในหลายประเทศจึงคิดว่าที่ประเทศไทยมีงานรองรับมากจึงอยากเข้ามาทำงานในประเทศแล้วยิ่งมีการเข้าสู่อาเชี่ยนทำให้คนเหล่านั้นเข้าประเทศได้โดยไม่ผิดกฎหมาย     2 จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เปิดเศรษฐกิจการท่องเที่ยวดีขึ้น
การพัฒนาเศรษฐกิจเจริญกว่าเดิม มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทำไห้ประเทศเจริญ และทำให้ประเทศบางประเทศเข้ามาเมืองไทยโดยไม่ต้อง
หลบและไม่ผิดกฎหมาย และให้เด็กไทยได้เรียนรู้ภาษาได้หลากหลาย และให้เราสามารถไปทำงานได้ในหลายประเทศที่มา : http://blog.eduzones.com/aec/85546
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์